XXXI Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej

XXXI Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej

Przy ponad 90-procentowej frekwencji w I terminie – 25 czerwca 2022 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki podsumował ostatnią, 3-letnią kadencję. Obecny był Sztandar Towarzystwa i delegaci z całego kraju. Na początku obrad prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków, dr Danuta Pieńkowska-Wolfart poinformowała, że w uznaniu zasług dla Związku Sybiraków, Prezes Zarządu Głównego Związku uhonorował Złotą Odznaką Za Zasługi dla Związku Sybiraków prezesa ZG TPZŁ Zygmunta Zdanowicza, wiceprezesa Wawrzyńca Kłosińskiego i Bartosza Kłosińskiego – autora i realizatora Znaków Pamięci Sybiru. Dr Danuta Pieńkowska-Wolfart, wraz z Ireną Jaworską, udekorowała laureatów odznakami. Prezes ustępującego zarządu, Zygmunt Zdanowicz w bardzo obszernym sprawozdaniu z działalności przedstawił najważniejsze tylko osiągnięcia, ale i niepowodzenia w pracy, wynikające głównie z pandemii. Swoje wystąpienie zakończył wnioskiem o nadanie godności Honorowego Członkowstwa Towarzystwa następującym osobom: Krystynie Michalczyk-Kondratowicz, Jerzemu Kierażyńskiemu, Andrzejowi Bebłowskiemu i Józefowi Przybylskiemu. Zjazd pozytywnie ustosunkował się do tego wniosku. Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji rewizyjnej złożyła jej przewodnicząca, Elżbieta Parzych i zakończyła je wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Jacek Cholewicki zaprezentował sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego – sąd nie rozpatrywał żadnych spraw w mijającej kadencji. W dyskusji poruszano m.in. kwestie związane z odmłodzeniem Stowarzyszenia, poszukiwaniu metod pracy, które przyciągnęłyby przedstawicieli młodego pokolenia. Mówiono o potrzebie dalszej popularyzacji w społeczeństwie nieznanych, a zasłużonych nazwisk dla Małej Ojczyzny, o tym, że Towarzystwo – niestety, zdarza się to jeszcze – jest w mieście nie zawsze pozytywnie postrzegane i dlatego trzeba szukać nowych sposobów dotarcia do ludzi. Prof. Adam Czesław Dobroński wskazywał na konieczność wydania nowego, profesjonalnego albumu o mieście. Postulował także zorganizowanie konferencji popularno-naukowej pod hasłem „Co to jest Ziemia Łomżyńska”? Jan Borawski z Białegostoku mówił, że działalność w minionych dwóch latach była prawie niemożliwa, ale oddział ma w swoich szeregach właścicieli restauracji i innych zakładów gastronomicznych, więc mimo obowiązujących zakazów członkowie podtrzymywali koleżeńskie kontakty. Oddział nieco zmniejszył się liczebnie, ale zaczął pozyskiwać młodych ludzi i wszystko wskazuje na to, że będzie to proces trwały. Mówiono również o potrzebie zacieśniania współpracy z uczelniami, m.in. z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i uczelniami białostockimi oraz łomżyńskimi.
Wybory do nowej Rady Głównej TPZŁ dały mandaty następującym kandydatom: Józef Babiel (Urząd Miejski w Łomży), dr Maria Bauchrowicz-Tocka z tygodnika „Kontakty”, Mirosława Kluczek (była wiceprezydent Łomży), Wawrzyniec Kłosiński (redaktor naczelny kwartalnika „Wiadomości Łomżyńskie” dotychczasowy wiceprezes Zarządu Głównego TPZŁ), Jerzy Łuba (dyrektor I LO w Łomży), Jan Borawski (przedsiębiorca z Białegostoku), dr Maria Konopka (emerytka, prezes Oddziału Łomżyńskiego TPZŁ),Teresa Kurpiewska (emerytowana nauczycielka), Ewa Sznejder (dyrektor Muzeum Przyrody Dworu Lutosławskich w Drozdowie), Anna Nawrotek (nauczycielka z Warszawy), Adam Janczewski (dziennikarz Radia Białystok), Edward Matejkowski (były wiceprezydent Łomży, skarbnik ZG TPZŁ), Zenon Białobrzeski (b. wójt gminy Zbójna), Adam Niklewicz (emerytowany funkcjonariusz pożarnictwa) i Zygmunt Zdanowicz (emerytowany dyrektor I LO, prezes TPZŁ od 1998 do 2022 r.). W wyborach na prezesa Zarządu Głównego, ustępujący prezes Zarządu Głównego zaproponował kandydaturę Józefa Babiela, który w wyniku długiej dyskusji ostatecznie zgodził się objąć tę funkcję. Następnie zaproponował najbliższych sobie współpracowników: na funkcję wiceprezesów Zarządu Głównego – Wawrzyńca Kłosińskiego i Marię Konopkę, sekretarza – red. Marię Bauchrowicz-Tocką, skarbnikiem pozostanie nadal Edward Matejkowski, a członkami zarządu – Mirosława Kluczek i Zygmunt Zdanowicz. Głównej Komisji Rewizyjnej przewodniczyć będzie nadal Elżbieta Parzych (Skarbnik Miasta Łomży), a Sądowi Koleżeńskiemu – dr Jacek Cholewicki. Rada Główna Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej przyjęła swoją pierwszą uchwałę – wniosek w sprawie nadania godności Honorowego Członkostwa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, przez ostatnie 24 lata kierującemu pracami Towarzystwa, Zygmuntowi Zdanowiczowi. Zjazd poparł ten wniosek owacjami na stojąco. Zjazd przyjął też uchwałę konkretyzującą zadania Towarzystwa do 2025 roku. Najprawdopodobniej w przyszłym roku odbędzie się kolejny Zjazd Wychowanków i Nauczycieli Szkół Ziemi Łomżyńskiej, którego organizację w przepisowym terminie uniemożliwiła pandemia. Po trwającej 4,5 godziny debacie, zjazd zakończył obrady.