s-wyszynski-cytat

konkurs konkurs konkurs konkurs

2R E G U L A M I N

 1. ORGANIZATOR, CEL KONKURSU, UCZESTNICY

  1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Konkurs jest współfinansowany przez Prezydenta Miasta Łomży.

  2. Adam Babiel ŁomżaCel główny konkursu to uwrażliwienie uczestników i odbiorców na walory naszego miasta, a także stworzenie pretekstu do „załomżenia się” – zakochania się w Łomży. Efekty konkursu - fotograficzne obrazy Łomży utrwalone obiektywem jak najszerszego grona osób - zaprezentowane zostaną podczas wystawy pokonkursowwej „ZAŁOMŻENIE" w galerii Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej „Na Sienkiewicza 8". Posłużą także uzupełnieniu materiałów ilustracyjnych do albumu pod tym samym tytułem, którego wydanie planuje się w roku 600-lecia praw miejskich Łomży.

  3. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do fotografów zawodowych oraz amatorów.

 1. ZAKRES TEMATYTYCZNY

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

 1. Łomża dziś” – autorskie fotografie prezentujące krajobraz Łomży i najbliższych okolic, architekturę, wydarzenia będące odzwierciedleniem indywidualnego, kreatywnego spojrzenia na Łomżę;

 2. Łomża dawniej” – stara fotografia (sprzed roku 1980). W kategorii tej uczestnicy nie koniecznie muszą być autorami zdjęć, lecz muszą posiadać dostęp i prawo dysponowania oryginalną fotografią, negatywem lub slajdem.

 1. ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnik, przystępując do konkursu, zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia.

 2. Przystąpienie do konkursu oznacza udzielenie Organizatorom przez uczestnika konkursu zgody na prezentację fotografii na stronie internetowej www.lomzyniacy.org , podczas pokonkursowej wystawy oraz w albumie „ZAŁOMŻENIE”, a także innych wydawnictwach Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Udział w konkursie oznacza nieodpłatne przekazanie Organizatorowi autorskich praw majątkowych ograniczonych do wyżej wymienionego zakresu, a także do działań reklamowych i marketingowych, z nim związanych.

 3. Prace konkursowe w formie wydruków (odbitek fotograficznych) autorzy lub upoważnione przez nich osoby, mogą odebrać w siedzibie ZG TPZŁ w ciągu czterech tygodni od dnia zakończenia konkursu.

 1. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA PRAC

  1. Ostateczną datą przekazania fotografii Organizatorowi jest 20 listopada 2017 r.

  2. O dacie złożenia pracy decydować będzie data stempla pocztowego.

  3. Zgłoszone do konkursu fotografie powinny być dostarczone do siedziby Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej (ul. Sienkiewicza 8, 18-400 Łomża), w formie plików cyfrowych w formacie JPG (krótszy bok nie mniejszy niż 2400 pikseli), umieszczonych na nośniku CD lub DVD (opisanym imieniem i nazwiskiem uczestnika) oraz „wglądówek” w formie odbitek fotograficznych w formacie nie mniejszym niż 13 x 18 cm. W kategorii „Łomża dawniej” dopuszcza się możliwość przekazania oryginalnych fotografii, które po zeskanowaniu zostaną zwrócone uczestnikowi.

  4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu po 10 zdjęć w kategorii „Łomża dziś” i nieograniczoną ilość starych fotografii w kategorii „Łomża dawniej”.

  5. W kategorii „Łomża dawniej” nie mogą brać udziału fotografie, w których treść nastąpiła ingerencja komputerowa (dopuszczalne są wyłącznie działania retuszujące uszkodzenia mechaniczne oryginalnej fotografii lub kliszy).

  6. Prace należy nadsyłać w płaskich, usztywnionych opakowaniach z dopiskiem „KONKURS ZAŁOMŻENIE. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie lub uszkodzenie prac podczas transportu. Każda „wglądówka” powinna zawierać na odwrocie tytuł, imię i nazwisko autora, miejsce i rok wykonania oraz numer kolejny zgodny z kartą zgłoszenia.

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

 1. Ocena nadesłanych prac należy do niezależnego jury, w skład którego wejdą osoby wybrane przez Organizatora.

 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w grudniu 2017 roku.

 3. Nagrody zostaną przyznane tym uczestnikom, których fotografie najlepiej oddadzą temat konkursu i jednocześnie będą reprezentować najwyższą wartość artystyczną.

 4. W konkursie przewidziane są następujące nagrody:

 • W kategorii „Łomża dziś” - nagroda główna w wysokości 2 tysiące złotych, druga nagroda w wysokości 1 tysiąc złotych i wyróżnienia po 500 złotych.

 • W kategorii „Łomża dawniej” –wyróżnienia w wysokości 200 złotych.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 2. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcie i zarejestrowana w formularzu zgłoszeniowym jest autorem (dysponentem) załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie, również dla celów reklamowych konkursu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działalność osób trzecich

 3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo przedłużenia czasu trwania konkursu oraz zmiany wysokości nagród.

 4. Niniejszy regulamin oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej www.lomzyniacy.org .

Karta zgłoszenia

SALONIK WYDAWNICZY

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej
ul. Sienkiewicza 8

Zapraszamy
codziennie od 8.00-15.00

JEDYNA W REGIONIE BAZA WYDAWNICTW O ŁOMŻY
I ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ

1procencik

Dziękujemy Wszystkim,
którzy przekazali w swoim rocznym zeznaniu podatkowym swój jeden procent na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.

Free business joomla templates