Nasze Towarzystwo w 2016 roku

Sprawozdanie z działalności

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej

za 2016 rok

 

 1. Dane o stowarzyszeniu

 1. Nazwa stowarzyszenia: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.

 2. Siedziba i adres: 18-400 Łomża, ul. Sienkiewicza 8.

 3. Data wpisu do KRS i numer: 18 lutego 2002 roku, Nr 0000085533.

 4. REGON: 001110446, NIP: 718-124-70-43

 5. Dane dotyczące członków Zarządu Głównego TPZŁ (na dzień 31.12.2016 roku):

   

 

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Funkcja
Prezydium Zarządu Głównego:
1. Zdanowicz Zygmunt Łomża Prezes
2. Babiel Józef Łomża Wiceprezes
3. Kłosiński Wawrzyniec Łomża Wiceprezes
4. Matejkowski Edward Łomża Skarbnik
5. Pędziński Waldemar Łomża Sekretarz
6. Michalczyk Kondratowicz Krystyna Łomża Członek
7. Kluczek Mirosława Łomża Członek
Członkowie Zarząd Głównego:
8. Bebłowski Andrzej Warszawa Członek
9, Chmielewska Elżbieta Nowogród Członek
10. Deptuła Bogusław Białystok Członek
11. Łuba Jerzy Łomża Członek

12.

Niewiadomski Zenon Olsztyn Członek
13. Sobaniec Wojciech Białystok Członek
14. Tomaszewski Andrzej Koszalin Członek
15. Zalewski Zygmunt Olsztyn Członek

 

 1. Cele statutowe Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej:

  1. działania dla dobra Ziemi Łomżyńskiej,

  2. ochrona, kultywowanie i popularyzowanie dziedzictwa narodowego oraz historii, tradycji, obyczajów i folkloru Ziemi Łomżyńskiej i pogłębianie wiedzy o regionie,

  3. utrwalanie zasad koleżeńskiego współżycia i łączności z Ziemią Łomżyńską.

 

 1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

  1. Zasady działalności statutowej:

   1. Towarzystwo działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną,

   2. Towarzystwo opiera swoją działalność na społecznej pracy członków, wynikającej z zadań Towarzystwa i zainteresowań członków.

  2. Formy i zakres działalności statutowej Towarzystwa:

   1. Towarzystwo inicjuje, prowadzi, popiera oraz popularyzuje działania służące rozwojowi Ziemi Łomżyńskiej.

   2. Prowadzi działalność służącą tworzeniu i podtrzymywaniu koleżeńskich kontaktów łomżyniaków w kraju i za granicą oraz ich więzi z Ziemią Łomżyńską.

   3. Współdziała z władzami państwowymi i samorządowymi, stowarzyszeniami oraz wszystkimi, których działalność jest zgodna z celami Towarzystwa.

   4. Prowadzi działalność wydawniczą.

 

  1. Realizacja celów statutowych:

   1. Rok 2016 był - zgodnie ze statutem Towarzystwa - rokiem wyborczym. Od lutego do końca marca tego roku odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w oddziałach i kołach Towarzystwa, na których ustępujące władze złożyły swoje sprawozdania oraz wybrały nowe władze na kadencję lat 2017-2019. W dniu 25 czerwca 2016 roku odbył się w auli I liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łomży przy ul. Bernatowicza 4 XXIX Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. W trakcie Zjazdu w którym wzięło udział 41 delegatów ( na 54 wybranych) m. in.:

    • dokonano podsumowania działalności Towarzystwa w okresie poprzedniej kadencji tj. za lata 2013-2016,

    • podjęto uchwałę o nadaniu godności Honorowego Członka TPZŁ następującym osobom: Mieczysławowi Bagińskiemu, ks. biskupowi Stanisławowi Stefankowi, Marianowi Filipkowskiemu, Janowi Cwalinie, Janowi Kurpiewskiemu oraz Zbigniewowi Kalinowskiemu.

    • Wybrano nowe władze Towarzystwa:

     • Zarząd Główny w składzie wymienionym w cz. I sprawozdania,

     • Główną Komisję Rewizyjną w składzie:

      • Parzych Elżbieta - Przewodnicząca - Zbójna

      • Cieślik Waldemar - Z-ca Przewodniczącego - Łomża

      • Krajewska Genowefa - Członek - Łomża

     • Sąd Koleżeński w składzie:

      • Małachowski Sławomir - Przewodniczący - Łomża

      • Narolewska Aleksandra - Z-ca Przewodniczącego - Łomża

      • Kossewski Janusz - Sekretarz - Stawiski

      • Sokołowski Tadeusz - Członek - Olsztyn

      • Rymwid-Mickiewicz Wojciech - Członek - Warszawa

      • Tyszka Irena - Członek - Nowogród

      • Wierciszewski Zygmunt - Członek - Gdańsk

   2. Zarząd Główny TPZŁ w dniu 15 maja 2016 roku podjął uchwałę o likwidacji oddziałów w Krakowie, Jedwabnem i Małym Płocku oraz utworzeniu kół Towarzystwa bezpośrednio podlegających Zarządowi Głównemu w Krakowie oraz Jedwabnem. Na dzień 31 grudnia 2016 roku, w strukturze Towarzystwa funkcjonowało 10 oddziałów:

    • Oddział w Białymstoku,

    • Oddział w Gdańsku,

    • Oddział w Koszalinie,

    • Oddział w Łomży,

    • Oddział w Nowogrodzie,

    • Oddział w Olsztynie,

    • Oddział w Stawiskach,

    • Oddział w Warszawie,

    • Oddział w Zambrowie,

    • Oddział w Zbójnej.

W strukturach Oddziału w Łomży działają 5 koła zrzeszające członków Towarzystwa w środowiskach zawodowych oraz 7 kół zrzeszających młodzież w szkołach średnich.

   1. Dokonano zmian we wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym wynikających z podjętych uchwał przez XXIX Walny Zjazd Delegatów oraz przez Zarząd Główny TPZŁ.

   2. Uchwalono program działania TPZŁ na nową kadencję 2016-2019.

   3. W roku 2016 Towarzystwo wydało:

    • Kolejne 4 numery „Wiadomości Łomżyńskich” (nr nr: 45, 46, 47, 48) - kwartalnik zawierający informacje bieżące o Łomży i Ziemi Łomżyńskiej oraz relacje historyczne łomżyniaków, wspomnienia i sylwetki ludzi zasłużonych dla Ziemi Łomżyńskiej.

    • Tradycyjnie, jak w każdym roku, Towarzystwo wydało 2 cykle kart świątecznych: „Betlejem Łomżyńskie” oraz „Alleluja Łomżyńskie”,

    • 13 tom rocznika "Ziemia Łomżyńska".

   4. Ratowanie zabytków cmentarza

    • Towarzystwo zorganizowało w dniach 1-2 listopada 2016 roku kolejną, już XXVII kwestę na ratowanie zabytków łomżyńskiego cmentarza. W kweście zaangażowali się przedstawiciele różnych organizacji społecznych, samorządowcy, działacze niektórych partii i ugrupowań politycznych oraz niezrzeszeni mieszkańcy miasta. W kweście - jak co roku - wzięło udział około 100 kwestarzy. Kwestujący rozdawali bezpłatnie "Plan informator Cmentarza Zabytkowego w Łomży". Ogółem zebrano 38.858,54 zł.

    • W 2016 r. zakończono renowację i uzupełnienia (rozpoczętych w 2015 roku) 43 krzyży nagrobnych oraz odrestaurowano 1 płytę nagrobną piaskową i 1 figurę cynkową Chrystusa. Całkowity koszt prac zamknął się kwotą 11.776,85 zł. Rozpoczęto tez prace renowacyjne na 4 nagrobkach kamiennych i 1 nagrobku metalowym oraz na 4 ogrodzeniach metalowych .

   5. Towarzystwo sprawuje - jak każdego roku - patronat nad Ogólnopolskim Turniejem Minikoszykówki Dziewcząt i Chłopców „Łomżyńska Zima 2016”. Organizatorem turnieju jest Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży. W tym roku w dniach 26-28 lutego odbył się kolejny XIX turniej.

   6. Konkursy i wystawy:

    • w dniu 11 listopada 2016 roku rozstrzygnięto kolejną, czwartą edycję ogólnopolskiego konkursu na wspomnienia, refleksje, pamiętniki, zdjęcia, komiksy (i inne formy) pod hasłem „W mieście co było mi rajem…”. Konkurs jest adresowany do wszystkich, którzy chcą podzielić się swoimi wspomnieniami związanymi z Łomżą. Wpłynęło 8 prac. Jury przyznało nagrody, które zostały wręczone w sali Muzeum Diecezjalnego w Łomży.

    • Towarzystwo - jak co roku – wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zbójnej było współorganizatorem XVIII edycji konkursu „Rozmaitości Wielkanocne” w Zbójnej w Niedzielę Palmową.

    • Towarzystwo brało udział w organizowanej przez miasto Łomżę „Nocy Muzeów”. Udostępniliśmy zwiedzającym w naszej Galerii przy ul. Sienkiewicza wystawę pt. „Pejzaże - ilustracje miesięcy 2015 roku” oraz wystawę odrestaurowanych krzyży nagrobnych z cmentarza łomżyńskiego a także zaprezentowaliśmy zbiór wydawnictw Towarzystwa. Dla uatrakcyjnienia „Nocy Muzeów” daliśmy zwiedzającym możliwość wylosowania nagród w postaci wydawnictw stowarzyszenia.

    • Na ogłoszony konkurs na wspomnienia p.n. „Kufer pełen wspomnień…” skierowany do wszystkich mieszkańców a w szczególności do młodego pokolenia wpłynęło 5 prac. Konkurs ma na celu zgromadzenie wspomnień starszych ludzi o ich życiu na naszej ziemi, zapisanych w różnych formach przez ich dzieci, wnuków.

    • Rozpoczęliśmy zbieranie biogramów mieszkańców żyjących i pracujących na terenie Ziemi Łomżyńskiej pod roboczym tytułem „Żyli wśród nas”.

    • współuczestniczyliśmy w przeprowadzeniu kolejnego finału X edycji Konkursu Recytatorskiego „Strofy znad Narwi”.

    • W roku 2016 wpłynęło tylko 2 prace na konkurs prac dyplomowych i magisterskich dotyczących Ziemi Łomżyńskiej.

   7. Towarzystwo zorganizowało:

    • Oddział w Olsztynie zorganizował uroczyste spotkanie członków TPZŁ, na którym Prezes i członkowie Prezydium ZG TPZŁ wręczyli dyplom honorowego członka TPZŁ kol. Marianowi Filipkowskiemu.

    • Oddział w Łomży zorganizował, m.in.:

     • spotkanie z prof. Adamem Dobrońskim, który zaprezentował wykład n.t. „Ziemia łomżyńska w okresie Guberni”.

     • Spotkanie poświęcone twórczości Henryka Sienkiewicza w 100 rocznicę śmierci Noblisty

     • Spotkanie z członkami Zarządu Towarzystwa Naukowego im. Wagów.

    • Oddział w Nowogrodzie zorganizował obchody jubileuszu 40-lecia powstania oddziału.

    • Ufundowano nagrody dla laureatów m.in.:

     • XVIII edycji Gminnego Konkursu „Rozmaitości Wielkanocne”,

     • laureatów kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Kulki organizowanego przez Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży,

     • VII Powiatowego Konkursu Plastycznego „Hanka Bielicka w oczach dzieci” organizowanego przez Radę Rodziców przy Szkole Nr 2 w Łomży.

     • X edycji konkursu „ Strofy znad Narwi”, którego współorganizatorem jest I LO im. T. Kościuszki w Łomży.

 

   1. Przedstawiciele Towarzystwa są członkami:

    • Komitetu Organizacyjnego obchodów 600 rocznicy nadania praw miejskich Łomży,

    • Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Prezydencie Miasta Łomży,

    • Rady Społecznej Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży

    • Rady Społecznej Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi,

    • Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

    • Zarządu Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów,

    • Społecznej Rady Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

 

   1. W sprawach organizacyjnych:

    • Odbyło się 11 protokółowanych posiedzeń prezydium Zarządu Głównego oraz 3 posiedzenia plenarne Zarządu Głównego.

    • W wykonaniu uchwały XXIX Walnego Zjazdu Delegatów realizowany jest Program działania Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej na lata 2016-2019.

    • Zatwierdzono w dniu 22 marca 2016 r. sprawozdanie finansowe Towarzystwa.

    • Zatwierdzono w dniu 15 maja 2016 roku dokumenty na XXIX Walny Zjazd Delegatów TPZŁ.

    • Towarzystwo obchodziło uroczyście 58 rocznicę powstania TPZŁ.

    • Funkcjonuje strona internetowa Towarzystwa: www.lomzyniacy.org. Znajduje się na niej ponad 200 artykułów a otwierano ją ok. 75 tys. razy.

    • W dniu listopadzie 2016 odbyło się spotkanie z przedstawicielem Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Łomży, na którym zostały przedstawione informacje nt. aktualnych prac prowadzonych w zakresie renowacji zabytków na terenie Ziemi Łomżyńskiej.

    • Udzielono dotacji ( 400 zł.) dla Oddziału TPZŁ w Koszalinie,

    • Towarzystwo otrzymało – na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - wyróżnienie za udział w konkursie „Modernizacja roku 2015” za renowacje zabytkowych nagrobków na cmentarzu przy ul. Mikołaja Kopernika.

    • W Oddziale Łomżyńskim TPZŁ trwają prace nad monografią oddziału.

 

   1. Członkowie władz Towarzystwa uczestniczyli w różnych ważnych wydarzeniach społecznych w Łomży, m.in. w:

    • W uroczystościach rocznicowych upamiętniających masowe zbrodnie hitlerowskie dokonane w latach 1942-1943 w lesie k/Jeziorka. Organizatorem była Szkoła Podstawowa w Jeziorku.

    • W dniu 19.06.2016 w uroczystościach zorganizowanych przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie dotyczących obchodów 72 rocznicy bitwy stoczonej w 1944 roku w akcji „Burza” przez oddziały AK i NSZ Z niemieckim okupantem.

    • Obchodach 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

 

  1. W roku 2016 nie odnotowano takich zdarzeń prawnych, które miałyby skutki finansowe dla Towarzystwa.

 

 1. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej – zgodnie z wpisem do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Towarzystwo nie prowadziło działalności gospodarczej.

 

 1. Uchwały zarządu stowarzyszenia w formie postanowień są odnotowane jako poszczególne zapisy w protokółach posiedzeń zarządu.

Podjęte uchwały dotyczyły poszczególnych zdarzeń opisanych w niniejszym sprawozdaniu.

 

 1. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł:

  1. Towarzystwo w roku 2016 osiągnęło przychody z działalności podstawowej w kwocie 130.801,98 zł. Podstawowe źródła przychodów to:

   1. składki członkowskie - 15.800,00 zł.

   2. kwesta na ratowanie zabytków cmentarza - 38.547,29 zł

   3. przychody ze sprzedaży książek - 6.819,97 zł.

   4. dotacja z Urzędu Miejskiego w Łomży - 4.000,00 zł.

    • dofinansowanie czasopisma „Wiadomości Łomżyńskie” - 4.000,00 zł.

   5. Wpływy ze sprzedaży (w tym prenumerata) kwartalnika

„Wiadomości Łomżyńskie” - 10.476,50 zł.

   1. sprzedaż kart świątecznych - 8.608,00 zł.

   2. kwoty przekazane przez urzędy skarbowe (1% na OPP) - 6.870,20 zł.

   3. darowizny - 12.781,20 zł.

   4. odsetki od środków na rachunku bankowym - 734,43 zł.

   5. refundacja wynagrodzeń z PUP w Łomży - 24.470,96 zł.

   6. wpływy z tyt. reklamy - 1.500,00 zł.

   7. pozostałe - 793,43 zł.

 

 1. Informacja o poniesionych kosztach na:

  1. Realizację celów statutowych w tym m.in.:

   1. koszty wydawnictw - 36.777,92 zł.

   2. W ramach popularyzacji wśród młodzieży tradycji regionalnych

Towarzystwo organizowało oraz dofinansowało różne konkursy

poprzez fundowanie nagród, m.in.:

 • XVIII Międzynarodowy Turniej Koszykówki chłopców

„Łomżyńska Zima 2016” - 500,00 zł.

 • Puchar dla laureata III Międzynarodowego Konkursu

Chóralnej Muzyki Sakralnej Caranen Fidei - 200,00 zł.

 • dla laureatów XVIII Gminnego konkursu „Rozmaitości

Wielkanocne” w Zbójnej - 500,00 zł.

 • dla laureatów edycji konkursu poetyckiego im. Jana Kulki - 500,00 zł.

 • dla laureatów VII edycji konkursu plastycznego „Hanka Bielicka

w oczach dziecka” organizowanego przez S.P. nr 2 w Łomży - 200,00 zł.

 • udzielono dotacji dla Oddziału TPZŁ w Koszalinie - 400,00 zł.

   1. uiszczono składkę z tyt. przynależności do Ruchu Stowarzyszeń

Regionalnych - 100,00 zł.

   1. udzielono pomocy finansowej:

 • Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi - 50,00 zł.

 • Związkowi Sybiraków Zarząd w Łomży - 150,00 zł.

  1. Administrację, w tym m.in.:

   1. Koszty wynagrodzeń i narzuty (ZUS) - 30.567,78 zł.

   2. Opłaty za korzystanie z lokalu (czynsz, monitoring, podatek

od nieruchomości) - 8.199,14 zł.

   1. Za energię elektryczną - 715,80 zł.

   2. Opłaty pocztowe za przesyłki oraz za rozmowy telefoniczne - 2.892,25 zł.

   3. Obsługa rachunków bankowych - 543,94 zł.

   4. Zakupy materiałów biurowych, środków czystości, drobnego

wyposażenia do biura - 2.313,63 zł.

  1. Pozostałe koszty:

   1. spotkania organizowane przez ZG TPZŁ dla różnych środowisk

( posiedzenia ZG TPZŁ ,sponsorzy, spotkania świąteczne) - 9.883,61 zł.

   1. pozostałe wydatki (oprawa obrazów, badania lekarskie pracownika) - 644,90 zł.

 1. Pozostałe dane:

  1. W Towarzystwie zatrudniona jest jedna osoba w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy. W roku 2016 koszty związane z wypłatą wynagrodzeń oraz składek do ZUS wyniosły łącznie 30.567,78 zł. Z tego 24.470,96 zł. zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży.

  2. Członkowie zarządu oraz innych organów stowarzyszenia nie otrzymywali w roku 2016 żadnego wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach organów Towarzystwa.

  3. Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wyniosły w sumie 5.220 zł. brutto. Umowy zlecenia dotyczyły przede wszystkim opracowania, składu i korekty oraz druku wydawnictw, a w szczególności „Wiadomości Łomżyńskich”.

  4. Stowarzyszenie nie udzielało żadnych pożyczek pieniężnych oraz innych.

  5. Towarzystwo posiadało rachunki bankowe w Alior Bank SA Oddział w Łomży. Stan środków na rachunkach na koniec 2016 roku wynosił:

   1. rachunek bieżący ZG - 20.143,23 zł.

   2. rachunek bieżący Oddziału Łomżyńskiego - 8.411,23 zł.

   3. rachunek dot. odbudowy zabytków cmentarza - 56.138,97 zł.

Ponadto w kasie Towarzystwa na koniec roku znajdowało się 1.814,94 zł.

  1. Towarzystwo nie nabywało żadnych obligacji jak też akcji w spółkach prawa handlowego oraz nie obejmowało w nich żadnych udziałów.

  2. Towarzystwo nie nabywało żadnych nieruchomości.

  3. Wartość aktywów i pasywów Towarzystwa:

   1. Aktywa Towarzystwa za rok 2016 wynoszą 111.460.77 zł. Składają się na nie:

    • zapasy książek wydanych przez TPZŁ - 24.941,60 zł.

    • środki pieniężne - 86.508,37 zł.

    • należności krótkoterminowe - 10,80 zł.

   2. Pasywa Towarzystwa za rok 2016 wynoszą 111.460,77 zł. Składają się na nie:

    • fundusz statutowy - 90.457,75 zł.

    • wynik finansowy za 2016 rok - 20.542,12 zł.

    • zobowiązania krótkoterminowe - 460,90 zł.

 

 1. Dane o działalności zleconej Towarzystwu przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz wyniki finansowe z tej działalności:

W roku 2016 Towarzystwo nie otrzymało zadań zleconych od podmiotów państwowych lub samorządowych.

 

 1. Informacja o rozliczeniach Towarzystwa z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz o składanych deklaracjach podatkowych:

Towarzystwo w 2016 roku złożyło do Urzędu Skarbowego w Łomży zeznanie CIT-8 oraz informacje CIT-D o otrzymanych darowiznach, CIT-8/O o otrzymanych dotacjach. Ponadto z tytułu wypłaconych wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz z tytułu umów zlecenia Towarzystwo wpłaciło do urzędu skarbowego należne zaliczki na podatek dochodowy.

 

 1. W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu nie była przeprowadzana kontrola ze strony organów zewnętrznych.

 

Podpisy:

  1. Zygmunt Zdanowicz - Prezes ZG TPZŁ ……………………….

  2. Józef Babiel - Wiceprezes ZG TPZŁ ……………………….